TSH ŞUBE

Şube Görevleri

a)      Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

b)      Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği

içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)      Topluma yönelik sağlık hizmetlerini Kurumun vizyonu ve hedefleri doğrultusunda İlde yürütmek.

d)     Toplum Sağlığı Merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

e)      Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.

f)       Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

g)      İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

h)      Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

i)        Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.

j)        Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

k)      Üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

l)        İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak,

m)    TSM personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.

n)      Halk Sağlığı Laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının ildeki koordinasyonunu ve Kurum Başkanlığıyla yazışmalarını yapmak

o)      Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak, işbirliği yapmak.

p)      Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.