MALİ İŞLER

Şube Görevleri

a)      Şube Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satınalma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

b)      Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmek.

c)      Halk Sağlığı Müdürlüğünün Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçelerini planlamak ve uygulamak.

d)     Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e)      Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.

f)       Döner sermaye kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb)  ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek.

g)      Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır
For international students that look for service to buy essays from, http://justbuyessay.com I recommend to try this website.