İDARİ İŞLER

Şube Dosyaları

Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi
Lojman Komisyon Kararı
Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı
Boş Lojman Listesi

Şube Görevleri

a)      Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

b)      Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)      İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

d)     İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e)      Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

f)       İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek.

g)      İlgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

h)      Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait tıbbi cihaz ve taşıt araçlarının bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak.

i)        Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program dahilinde, eldeki mevcut teknik personel vasıtasıyla yaptırmak.

j)        Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait yatırım programındaki inşaatların devamlı takibini yapmak ve merkezle eşgüdümü sağlamak.

k)      Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bina, arsa ve tesislerin envanter  kayıtlarını tutmak ve merkezle işbirliğini sağlamak.

l)        Halk Sağlığı Müdürlüğünün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

m)    Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek.

n)      Yatırım programındaki tesislerin durumlarını incelemek, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak.

o)      Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazırlanması ve takibi.

p)      Taşınmazların, envanter oluşturulacak şekilde kayıt altına alınması,

q)      İlgili Belediyelerle görüşülerek, imar planlarında sağlık tesisi yapımına uygun alanların sağlık alanı olarak ayrılmasının sağlanması, imar planlarında “sağlık alanı” olarak ayrılan taşınmazların hukuki işlemleri.

r)       Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Unbelievable quality of custom written papers http://college-essay-help.org only on this site.