TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER

Şube Görevleri

a)      Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.

b)      Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)      İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, programda kendi sorumluluğundaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

d)     İl Tütün Kontrol Kurulu Sekretaryası görevini yürütmek.

e)      İl düzeyinde denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak. Denetimler hakkında rapor hazırlamak.

f)       Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.

g)      İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası görevini yürütmek.

h)      Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu maddelerin kontrol ve denetimini yapmak.

i)        Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.

j)        Alkol ve zararları ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.

k)      Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.

l)        Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.

m)    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
Professional and reputable essay writing site http://college-essay-help.org that can earn you perfect academic reputation.