ÇEVRE SAĞLIĞI

Şube Görevleri

a)      Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

b)      Çevre sağlığı ile ilgili projelerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

c)      Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insangücü, araç, aşı, antiserum, enjektör vb. planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

d)     Biyosidal ürünlerin etiket onayları ve ruhsat işlemleri için başvuru dosyalarını kabul edip Kurum Başkanlığına iletmek.

e)      Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.

f)       Göreviyle ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetlerini sürdürmek. Görev alanı içinde yer alan her türlü üründen numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak.

g)      Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma, geliştirme, çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h)      Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin ve denetim işlemlerini yürütmek.

i)        Kaplıca ve talasso tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin ve denetim işlemlerini yürütmek.

j)        Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

k)      Doğal afetlerde; çevre sağlığı hizmetlerini, zamanında ve etkili bir şekilde yapmak.

l)        Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

m)    Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanların alması gereken sertifikasyon eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.

n)      Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

o)      Kamu, kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerini incelemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

p)      Çevre sağlığı ile ilgili bilimsel ve akademik toplantılara katılmak.

q)      Şube Müdürlüğü ilgili mevzuat hazırlığı, revizyonu çalışmalarına katılmak, bu kapsamda yapılan toplantılara katılmak.

r)       Oyuncaklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

s)       Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama yerleri, eğlence yerleri vb) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak,

t)       Hava aromatize ürünler, mum,  kontrole tabi kimyasal maddeler, uçucu maddeler,  temizlik maddeleri ile Eşya ve Levazımatın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük hükümlerine tabi diğer madde ve malzemelerin üretim ve satış yerlerinin denetimlerini yapmak.

u)      Gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların piyasa gözetimi ve denetimi hizmetlerine ve komisyonlara katılmak.

v)      Tıbbi ve tehlikeli atıklarla ilgili çevre yönetim hizmetlerini yürütmek.

w)    Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.
Highly respectful site http://writemypaper4me.org to use as an academic help service.