ÇALIŞAN SAĞLIĞI

Şube Görevleri

a)      Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

b)      Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insangücü, araç, aşı, antiserum, enjektör vb. planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)      Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla; il düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve  ortak projeler geliştirilerek uygulamak.

d)     Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.

e)      İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.

f)       Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

g)      Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak.

h)      Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.

i)        Sağlık çalışanların iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

j)        Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dahil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

k)      Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 
Superior writing service that assists international students http://proessaywriting.org in a well-designed and thought-through manner.