TÜBERKÜLOZ

Şube Görevleri

a)      Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

b)      Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)      İlde tüberküloz vakalarını takip etmek ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarını yürütmek, yürütülmesini sağlamak.

d)     Verem Savaşı Dispanserlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

e)      İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirme  faaliyetlerini yürütmek.

f)       Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının, halkın farkındalık ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.

g)      Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarını ve ilaca dirençli vaka takibini yapmak ve yaptırmak.

h)      Mobil tarama hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek.

i)        Elektronik tüberküloz yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri il bazında yürütmek.

j)        Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu ve özel kurum,  kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k)      Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.