AŞI PROGRAMLARI

Şube Görevleri

a)      Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

b)      Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için lüzumlu insangücü, araç, aşı, antiserum, enjektör vb. planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)      Hizmet birimlerinin aşı, antiserum ve enjektör ihtiyaçlarını tespit etmek ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak sağlamak.

d)     Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak

e)      Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

f)       Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.

g)      Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.

h)      Birimlerin denetimini yapmak; soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili şube ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.

i)        Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.

j)        Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.