BULAŞICI HASTALIK KONTROL ŞM

Şube Görevleri

a)      Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

b)      Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

c)      İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

d)     Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini, ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili şube ile işbirliği yaparak sağlamak.

e)      Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f)       Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.

g)      İlgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, saptanan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

h)      Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak; aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde taramalarla enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirini tespit etmek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.

i)        Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemleri almak.

j)        Hastalık salgınlarında, derhal yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere ekip ve ekipman oluşturarak salgın incelemesi başlatmak, gerekli laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak Valiliğe ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.

k)      Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak.

l)       Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.
Our partners’ site right here offers perfect college essay writing service proessaywriting.org that international students can greatly benefit from.
m)   İlde sıtma savaş mücadele hizmetlerini yürütmek.

n)      Bulaşıcı ve zoonotik hastalık afet planlarının yapılmasını ve hazır bulundurulmasını sağlamak.

o)      Çevre ve gıdadan kaynaklanan bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması ve kirlenmelerin önlenmesi için ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak.

p)      İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle veya ara konakçılarla bulaşan hastalıklarla mücadele için vektör üreme yerlerinin tespit edilmesini sağlamak, gerektiğinde kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerle haşere mücadelesinin yapılmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

r) Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık   personelinin      ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak; bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geribildirimde bulunmak.

s) Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

t)   Konusu ile ilgili hizmetlerde il hıfzıssıhha kuruluna katılmak.

u)  İstatistik bilgilerin toplanmasında ilgili birime yardımcı olmak.

ü)  Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.