AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA ve DEĞERLENDİRME ŞM

Şube Dosyaları

AHBS Performans İtiraz Formları
Aile Hekimi Tercih Formu
EK - 1 ASM İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU
EK - 2 AHB İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

AİLE HEKİMİ GRUPLANDIRMA İŞLEMLERİ

DIŞARIDAN ÇALIŞTIRILAN PERSONEL MESAİ ÇİZELGESİ 

GRUP DEVAM DİLEKÇESİ

ARAŞTIRMA İZİN TALEBİ BELGELER

ARAŞTIRMA İZİN TALEBİ BAŞVURU FORMU
ARAŞTIRMA İZİN TALEP KRİTERLERİ
GRUPLANDIRMA DİLEKÇESİ

GRUPLANDIRMADA ÖRNEK ESNEK MESAİ ÇİZELGESİ

TEMİZLİK DEZENFEKSİYON ÇİZELGESİ

TEMİZLİK KATILIM EĞİTİM FORMU

ASM DE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER

MUAYANE ODASINDA OLMASI GEREKEN STANDART MALZEMELER


Yönetmelikler

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
19.07.2013 Tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Aile Hekimliği ücret yönetmeliği
20110910-8 Aile Hekimliği Ücret Değişiklik Yönetmeliği
20150416-6-1 Aile Hekimliği Ücret Değişiklik Yönetmeliği

Şube Görevleri

a) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek,

b) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak,

c) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
d) Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekanların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

e) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.

f) Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek

g) ASM gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.,

h) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

i) Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

j) Aile Hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.

k) İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.

l) Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.

m) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

n) Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak,

o) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayet ve taleplerini değerlendirmek.

p) İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak; tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

q) Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.